Program podrške civilnom društvu u oblasti krivičnog pravosuđa

Poziv za 2015-2016 je ZATVOREN

 

Svrha programa

Ambasada Sjedinjenih Država u Podgorici podržava projekte i inicijative koji pomažu u angažovanju crnogorskih građana u naporima za reformu pravosuđa, kroz dodjeljivanje grantova u visini do 50,000 $. Glavni cilj programa je da pomogne Crnoj Gori u tranziciji ka djelotvornijem i transparentnijem sistemu u krivično-pravnoj oblasti kroz uključivanje građana u aktivnosti nadzora i monitoringa, zastupanja i kreiranja politika, istraživanja i javnog obrazovanja. Grantovi se dodjeljuju lokalnim nevladinim organizacijama (NVO), medijima ili drugim organizacijama koje imaju dokazano iskustvo na polju krivičnog prava i dobre kapacitete. Prijedlozi se ocjenjuju u odnosu na sposobnost organizacije da realizuje projekat koji ima jasno formulisane ciljeve, koji doseže do ciljne javnosti ili korisnika i ima potencijal za pozitivan uticaj u doljenavedenim tematskim oblastima.

Komisija je zanteresovana za projekte koji podržavaju uključivanje crnogorskog društva u proces reformi u krivično-pravnoj oblasti. Teme uključuju sljedeće oblasti:

  • Organizovani kriminal (Primjer: pružanje podrške radu Specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal i korupciju, ohrabrivanje aktivnosti građana za nadziranje sa ciljem borbe protiv organizovanog kriminala , upotreba integrisanog, multi-sektorskog pristupa u borbi protiv organizovanog kriminala).
  • Korupcija  (Primjer: podrška radu nove preventivne Agencije za antikorupciju, priprema konkretnih prijedloga u oblasti borbe protiv korupcije, sa fokusom na oblasti koje nose visok rizik od korupcije kao što su nabavke, obrazovanje, zdravstvo, i td; izbjegavanje konflikta interesa javnih funkcionera, nadzorne aktivnosti građana koje se tiču sistema za prijavu sredstava javnih službenika).
  • Transparentnost i institucije krivičnog prava (Primjer: pružanje podrške kancelarijama za odnose s javnošću u sudovima, javnim tužilaštvima i policiji, upotreba procedura za ostvarivanje slobode informisanja).
  • Ratni zločini (Primjer: izbjegavanje pretvaranja Crne Gore u „sigurnu luku“ onima koji su vršili ratne zločine, analiza međunarodnih dokumenata koji se tiču ratnih zločina iz devedesetih u Crnoj Gori).
  • Borba protiv nasilnog ekstremizma (Primjer: kampanje za informisanje i obrazovanje javnosti sa ciljem sprječavanja odlaska crnogorskih građana u borbe na strana ratišta na Bliski Istok, u Ukrajinu i drugdje; programi koji podržavaju vjersku toleranciju i umjerenost; reintegrisanje i rehabilitacija boraca sa stranih ratišta).
  • Borba protiv trgovine narkoticima (Primjer: kampanje za smanjenje upotrebe droga, rehabilitacija zavisnika).

Komisija je zainteresovana za projekte koji jačaju kontruktivni rad sa institucijama iz oblasti krivičnog prava kroz multi-institucionalni pristup koji uključuje sve zainteresovane strane.

U naporima za promovisanje razvoja kapaciteta u NVO sektoru, kao i geografsku i demografsku raznolikost, prednost će se dati aplikacijama koje uključuju aktivnosti saradnje sa drugim NVO, aplikacijama od strane NVO iz siromašnijih područja, kao i onima koje planiraju aktivnosti koje uključuju aktivnosti namijenjene manjinama i siromašnijim grupama.