Izvještaj o trgovini ljudima – Crna Gora

CRNA GORA (Nivo 2)

Crna Gora je zemlja porijekla, tranzita i odredišta za muškarce, žene i djecu koji su podvrgnuti trgovini ljudima u svrhu seksualne eksploatacije i prinudnom radu. Žrtve trafikinga su uglavnom žene i djevojke iz Istočne Evrope i drugih zemalja Balkana, uključujući Srbiju i Kosovo, koje migriraju ili su prošvercovane kroz zemlju na putu ka Zapadnoj Evropi i podvrgnute prinudnoj prostituciji u Crnoj Gori. Romska djeca su prisiljena na prosjačenje na ulicama u zemlji; veliki broj te djece potiče iz Albanije, sa Kosova, iz Srbije, kao i iz same Crne Gore. Prethodnih godina je bilo izvještaja da su uglavnom muškarci i dječaci iz inostranstva bili podvrgnuti prinudnom radu u rastućem sektoru građevinarstva..Žene i djevojke iz Crne Gore su ugrožene kao moguće žrtve prinudne prostitucije u drugim zemljama Balkana; barem jedna djevojka iz Crne Gore je bila podvrgnuta uslovima prinudne prostitucije u Srbiji tokom perioda koji je obrađen u ovom izvještaju. Bilo je navoda i da su neke žene iz inostranstva bile prinuđene da rade u Crnoj Gori.

Vlada Crne Gore ne poštuje u potpunosti minimalne standarde za eliminaciju trgovine ljudima; međutim, ona ulaže značajne napore da to postigne. Crna Gora je pojačala aktivnosti na primjeni zakona i pokrenula postupke protiv policijskih službenika zbog zloupotrebe ovlašćenja vezano za predmet trgovine ljudima. Međutim, identifikacija žrtava je i dalje slaba; nadležni organi nijesu identifikovali nijednu žrtvu trafikinga ove godine. Pored toga, vlasti su deportovale veliki broj djece koja su uhvaćena u prosjačenju, a da nijesu u cjelosti ispitale da li su neka od njih bila žrtve trafikinga.

Preporuke za Crnu Goru:

Da sprovodi energične istrage i agresivno gonjenje krivičnih djela trgovine ljudima radi seksualnie i radne eksploatacije u Crnoj Gori, a počinioce tih djela da proglasi krivim i osudi ih, uključujući i državne zvaničnike saučesnike u trgovini ljudima; da poveća napore za identifikaciju potencijalnih žrtava među ranjivim grupama, kao što su žene uhapšene zbog kršenja propisa o prostituciji, migranti bez dokumenata, izbjeglice i raseljena lica – posebno Romi – i djeca prosjaci; da ih uputi u vladino sklonište ili na nevladine organizacije koje se bave pružanjem potrebnih usluga; da nastavi da obezbjeđuje poštovanje prava žrtava trgovine ljudima tokom pružanja njege žrtvama u skloništima; da poboljša zaštitu potencijalnih žrtava-svjedoka, kako bi se veći broj žrtava osnažio da svjedoče protiv njihovih trafikanata; da poboljša posebnu zaštitu za djecu žrtve trgovine ljudima, vodeći računa da se njega zasniva na najboljim interesima potencijalnih žrtava trgovine ljudima.

Krivično gonjenje

Vlada Crne Gore je tokom 2010. godine nastavila da unapređuje primjenu zakona kao odgovor na trgovinu ljudima, uključujući i krivično gonjenje tri službenika za saučesništvo u trgovini ljudima, i da organizuje sveobuhvatne obuke za zvaničnike. Crna Gora zabranjuje trgovinu ljudima radi seksualne i radne eksploatacije Članom 444. Krivičnog zakonika, koji propisuje zatvorske kazne do 10 godina ili do 12 godina zatvora za krivična djela u kojima postoje otežavajuće okolnosti; ove kazne su dovoljno stroge i srazmjerne kaznama koje su propisane za druga teška krivična djela, kao što je silovanje. Tokom perioda koji je predmet izvještavanja, nadležni organi su sproveli istragu i pokrenuli krivični postupak protiv 22 lica osumnjičena za trgovinu ljudima, što je porast u odnosu na 14 počinilaca krivičnog djela trgovine ljudima protiv kojih je sprovedena istraga i koji su krivično gonjeni tokom 2009. godine. Tokom 2010., vlasti su osudile 12 počinilaca krivičnog djela trgovina ljudima, u odnosu na 11 počinilaca koji su osuđeni 2009. godine. Ovi počinioci krivičnog djela su osuđeni na kaznu zatvora od dvije do sedam godina. Pet počinilaca su osuđeni za trgovinu ljudima radi seksualne eksploatacije, a sedam počinilaca za trgovinu ljudima radi radne eksploatacije.. Crnogorske vlasti su sprovele istragu i pokrenule krivični postupak protiv tri službenika policije koji su radili kao čuvari u barovima koji su pružali pomoć u trgovini ljudima; ovi službenici su optuženi za zloupotrebu službenog položaja u vezi sa trgovinom ljudima i posredovanju u prostituciji. Vlasti su sprovele niz različitih obuka tokom godine. U julu i septembru, crnogorske vlasti su obučile 48 inspektora rada i drugih zvaničnika za prepoznavanje trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije. Policijska akademija je uvrstila obuku u oblasti borbe protiv trgovine ljudima kao obavezni predmet za sve nove polaznike akademije. U septembru 2010. godine, Kancelarija Nacionalnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima je organizovala regionalnu obuku za sudije i tužioce. Tokom perioda koji je predmet izvještavanja, crnogorske vlasti su izručile Sloveniji jedno lice osumnjičeno za trgovinu ljudima . Crnogorske vlasti su sarađivale sa vlastima Srbije i Kosova na istragama vezano za krivična djela trgovine ljudima.

Zaštita

Vlasti su tokom perioda koji je predmet izvještavanja sprovele niz različitih aktivnosti u oblasti zaštite, Kancelarija Nacionalnog koordinatora je finansirala sve troškove skloništa kojim upravlja nevladina organizacija i koje nudi čitav niz usluga, uključujući smještaj, ljekarsku i psihološku njegu za žrtve trgovine ljudima. Vlada je obezbijedila 152.000 USD za troškove rada skloništa za žrtve trgovine ljudima, što je povećanje u odnosu na 109.200 USD iz 2009. godine. Sklonište koje finansira Vlada bilo je zatvorenog tipa; radi njihove zaštite, žrtve su mogle izaći samo sa pratiocem. Vlada je izvijestila da je jedna žrtva prihvatila program pomoći i boravila u državnom skloništu nekoliko mjeseci. Vlasti su i dalje imale problema u identifikovanju žrtava trgovine ljudima. Vlasti nijesu proaktivno identifikovale nijednu žrtvu trgovine ljudima tokom godine, iako je nevladina organizacija identifikovala jednu žrtvu trgovine ljudima. Iako su vlasti sprovele veliku policijsku operaciju sa ciljem suzbijanja dječijeg prosjačenja, u kojoj je 192 djece uklonjeno sa ulica, one nijesu uspjele da identifikuje nijednu žrtvu trgovine ljudima među tom djecom. Djeca koja su uhvaćena u ovoj operaciji su privremeno pritvorena u Centru za djecu i omladinu , a zatim deportovana, što izaziva zabrinutost da li su potencijalne žrtve bile detaljno analizirane radi prepoznavanja pokazatelja trgovine ljudima. Crnogorski Zakon o strancima dozvoljava žrtvama trgovine ljudima da dobiju dozvolu za privremeni boravak u Crnoj Gori, od tri mjeseca do godinu dana, mada nijedna žrtva nije dobila takvu dozvolu tokom perioda koji je predmet izvještavanja. U praksi, žrtvama trgovine ljudima nijesu nuđene dugoročne zakonske alternative za slanje u zemlje u kojima se mogu suočiti sa odmazdom ili poteškoćama. U okviru vladinog programa, Crna Gora podstiče žrtve da učestvuju u predmetima krivičnog gonjenja zbog trgovine ljudima, kroz obezbjeđivanje besplatne pravne pomoći žrtvama; nevladine organizacije izvještavaju da su, do sada, sve žrtve dale izjavu policiji.

Prevencija

Vlada Crne Gore je bila uključena u neke preventivne aktivnosti u periodu koji je predmet izvještavanja. Vlada je proglasila oktobar mjesecom borbe protiv trgovine ljudima i organizovala nekoliko informativnih aktivnosti u tom periodu, uključujući i sponzorisanje umjetničkog konkursa za djecu na temu borbe protiv trgovine ljudima, predavanja u svim osnovnim i srednjim školama u zemlji, kao i predavanja i radionice o borbi protiv trgovine ljudima u izbjegličkom kampu na Koniku. Vlada je u cjelosti finansirala telefonsku liniju za borbu protiv trgovine ljudima, kojom upravlja jedna nevladina organizacija, a emitovala je i reklame za ovu telefonsku liniju na komercijalnim TV stanicama. U februaru 2011. godine, crnogorska Vlada je osnovala radnu grupu za praćenje primjene nacionalne strategije za borbu protiv trgovine ljudima. Vlada je usvojila nacionalni akcioni plan za period 2010-2011; Nacionalni koordinator je osnovao grupu za izradu nacionalne strategije za period 2011-2016., tražeći savjet svih zainteresovanih strana, uključujući i nevladine organizacije. Nacionalni koordinator je počeo da realizuje pojačano praćenje i izvještavanje; na internet stranici Nacionalnog koordinatora su objavljeni statistički podaci broja podnijetih policijskih i krivičnih prijava, kao i presuda vezano za trgovinu ljudima . Vlasti su organizovale obuku na temu borbe protiv trgovine ljudima za sve crnogorske vojne snage prije njihovog slanja u inostranstvo u međunarodne mirovne misije.