Restitucija imovine

Napomena: Stejt Department ne preuzima nikakvu odgovornost za profesionalne sposobnosti ili ugled, kvalitet usluga koje pružaju, entiteta ili pojedinaca čija se imena nalaze na sljedećim listama. Uključivanje na ovoj listi je ni na koji način potvrda od strane Stejt Departmenta ili Vlade SAD. Imena su navedena po abecednom redu, a redoslijed kojim se pojavljuju nema drugi značaj. Informacije na listi su obezbijeđene direktno od strane pružaoca usluga; Stejt Department nije u poziciji da garantuje za takve informacije.

Vlada Sjedinjenih Američkih Država snažno podržava napore da se vlasnicima vrati imovina oduzeta od strane vlada centralne i istočne Evrope. Pozitivne aktivnosti po pitanjima imovine jedan su od kriterijuma koji se koriste za procjenjivanje napretka zemalja koje žele postati dio Sjeverno Atlantske Alijanse (NATO). Evropska unija (EU) takođe prepoznaje važnost imovinskih pitanja u zemljama kandidatima.

Uspešan program povraćaja imovine je pokazatelj efikasnosti vladavine prava u demokratskoj zemlji. Ne diskriminatorski, efikasni zakoni o regulisanju imovinskih prava od ključnog su značaja za zdravu tržišnu ekonomiju.

Crna Gora je u martu 2004. godine usvojila Zakon o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju. Ovaj zakon je revidiran u 2007. godini. Zakonom se regulišu uslovi, način i postupak za vraćanje vlasničkih prava i drugih imovinskih prava, kao i kompenzacija bivšim vlasnicima za prava koja su oduzeta od njih za dobrobit javnosti, državne, društvene ili kooperativne svojine. Prema ovom zakonu, Vlada Crna Gora će pružiti restituciju u potpunosti, kada je to moguće, uz nadoknadu novca ili zamjenu za drugu državnu svojinu kada fizički povraćaj nije moguć. Novim zakonom postavljeni su uslovi o datumu kada zahtjevi za povraćaj mogu biti podnijeti, nakon čega podnošenje zahtjeva više neće biti moguće. U 2008. godini, sve formirane opštinske komisije za restituciju u Crnoj Gori su konsolidovane u tri regionalne komisije za restituciju, koje pokrivaju tri glavne oblasti u zemlji. Regionalna komisija u Baru pokriva oblast primorja, Regionalna komisija u Bijelom Polju pokriva sjeverni oblast Crne Gore a Regionalna komisija u Podgorici pokriva centralni dio Crne Gore. Svaki slučaj povraćaja imovine će biti dodijeljen jednoj od navedenih komisija a u zavisnosti od lokacije imovine koja se potražuje.

 

Državljani SAD koji traže povraćaj imovine su ohrabreni da se konsultuju sa advokatom koji je nadležan u ovoj oblasti. Napominjemo da Ambasada Sjedinjenih Država ne može da djeluje kao pravni savjetnik ili zastupnik.

Ukoliko Vam je neophodna pravna pomoć advokata u Crnoj Gori, pogledajte spisak advokata u Crnoj Gori.

 

Regionalne komisije u Crnoj Gori

 

Regionalna Komisija za povraćaj i obeštećenje, Bar
Telefon: +382 (0)30 315 427
Faks: +382 (0)30 315 427
Adresa: Zgrada Tužilaštva, Bar, 85000, Crna Gora

 
Regionalna Komisija za povraćaj i obeštećenje, Podgorica
Telefon: +382 (0)20 664 692
Faks: +382 (0)20 664 692
Address: Trg Republike ¼, Podgorica 81000, Crna Gora
 

Regionalna Komisija za povraćaj i obeštećenje, Bijelo Polje
Telefon: +382 (0)50 431 779
Faks: +382 (0)50 431 779
Adresa: Radomira Medojevica bb, Bijelo Polje, 84000, Crna Gora