Restitucija imovine

Vlada Sjedinjenih Država snažno podržava napore da se vlasnicima vrati imovina oduzeta od strane vlada centralne i istočne Evrope. Pozitivne aktivnosti po pitanjima imovine jedan su od kriterijuma koji se koriste za procjenjivanje napretka zemalja koje žele postati dio Sjeverno Atlantske Alijanse (NATO). Evropska unija (EU) takođe prepoznaje važnost imovinskih pitanja u zemljama kandidatima.

Uspešan program povraćaja imovine je pokazatelj efikasnosti vladavine prava u demokratskoj zemlji. Nediskriminatorski, efikasni zakoni o regulisanju imovinskih prava od ključnog su značaja za zdravu tržišnu ekonomiju.

Crna Gora je u martu 2004. godine usvojila Zakon o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju. Ovaj zakon je revidiran u 2007. godini. Zakonom se regulišu uslovi, način i postupak za vraćanje vlasničkih prava i drugih imovinskih prava, kao i kompenzacija bivšim vlasnicima za prava koja su oduzeta od njih za dobrobit javnosti, državne, društvene ili kooperativne svojine.

Prema ovom zakonu, Vlada Crna Gora će pružiti restituciju u potpunosti, kada je to moguće, uz nadoknadu novca ili zamjenu za drugu državnu svojinu kada fizički povraćaj nije moguć. Novim zakonom postavljeni su uslovi o datumu kada zahtjevi za povraćaj mogu biti podnijeti, nakon čega podnošenje zahtjeva više neće biti moguće. U 2008. godini, sve formirane opštinske komisije za restituciju u Crnoj Gori su konsolidovane u tri regionalne komisije za restituciju, koje pokrivaju tri glavne oblasti u zemlji. Regionalna komisija u Baru pokriva oblast primorja, Regionalna komisija u Bijelom Polju pokriva sjeverni oblast Crne Gore a Regionalna komisija u Podgorici pokriva centralni dio Crne Gore. Svaki slučaj povraćaja imovine će biti dodijeljen jednoj od navedenih komisija a u zavisnosti od lokacije imovine koja se potražuje.

Američki građani koji traže povraćaj imovine su ohrabreni da se konsultuju sa advokatom koji je nadležan u ovoj oblasti. Napominjemo da Ambasada Sjedinjenih Država ne može da djeluje kao pravni savjetnik ili zastupnik.

Pogledajte spisak advokata u Crnoj Gori.

Dodatne informacije u vezi sa konzularnom pomoći u sudskim predmetima su dostupne na veb stranici Stejt Departmenta.

Regionalne komisije u Crnoj Gori

Regionalna Komisija za povraćaj i obeštećenje, Bar

Telefon: +382 (0)30 315 427

Faks: +382 (0)30 315 427

Adresa: Zgrada Tužilaštva, Bar, 85000, Montenegro

Regionalna Komisija za povraćaj i obeštećenje, Podgorica

Predsjednik komisije: Mr. Miomir Čukić 

Telefon: +382 (0)20 664 692

Faks: +382 (0)20 664 692

Address: Trg Republike ¼, Podgorica 81000, Montenegro

Regionalna Komisija za povraćaj i obeštećenje, Bijelo Polje

President of the Commission: Mr. Ivan Adamović 

Telefon: +382 (0)50 431 779

Faks: +382 (0)50 431 779

Adresa: Radomira Medojevica bb, Bijelo Polje, 84000, Montenegro

Ako su vam potrebne dodatne informacije, molimo pogledajte kontakt informacije na desnoj strani ove stranice.